Warunki użytkowania

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SPOT-A-SHOP

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu SPOT-A-SHOP.pl.

1.2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej SPOT-A-SHOP.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. 

1.3. Poprzez fakt korzystania z serwisu SPOT-A-SHOP Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. 

2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

SPOT-A-SHOP - serwis dostępny w domenie internetowej www.SPOT-A-SHOP.pl, którego operatorem jest eHaven Oy (eHaven), służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe;

ADMINISTRATOR – administrator serwisu SPOT-A-SHOP;

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu SPOT-A-SHOP.pl i zaakceptowała niniejszy Regulamin;

SKLEP - sklep internetowy, którego towary są prezentowane w serwisie SPOT-A-SHOP;

TOWAR – produkt oferowany przez Sklepy;

REGULAMIN – niniejszy dokument.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU SPOT-A-SHOP 

3.1. Serwis SPOT-A-SHOP nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów. 

3.2. Użytkownik może korzystać z serwisu SPOT-A-SHOP  za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis SPOT-A-SHOP zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.

3.3. Serwis SPOT-A-SHOP umożliwia Użytkownikowi uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy oraz przejście na strony Sklepów promowanych w serwisie SPOT-A-SHOP, a także skorzystanie z usługi newslettera.

3.4. Serwis SPOT-A-SHOP dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie SPOT-A-SHOP były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis SPOT-A-SHOP zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie SPOT-A-SHOP i na stronie internetowej Sklepu.

3.5. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis SPOT-A-SHOP nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji, w szczególności nie odpowiada: 

za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie SPOT-A-SHOP,

z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie, 

z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,

za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie SPOT-A-SHOP przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Serwis SPOT-A-SHOP nie ponosi odpowiedzialności za:

prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,

działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

naruszenia przez Użytkowników cudzych praw w związku z korzystaniem z Serwisu,

wypłacalność Użytkowników,

niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, w tym wszelkie skutki prawne z tym związane,

działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z usług Serwisu,

działania Użytkowników lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z usług Serwisu,

wadliwe działanie Serwisu spowodowane siłą wyższą.

5. OCHRONA PRYWATNOŚCI

5.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest ……………. . 

5.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu SPOT-A-SHOP, a w szczególności świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania serwisu SPOT-A-SHOP, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów SPOT-A-SHOP jak i podmiotów współpracujących 

5.3. SPOT-A-SHOP przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. SPOT-A-SHOP z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności SPOT-A-SHOP zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. SPOT-A-SHOP sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu SPOT-A-SHOP.

5.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez SPOT-A-SHOP w ramach serwisu SPOT-A-SHOP

5.5. Użytkownicy mogą przeglądać serwis SPOT-A-SHOP bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez SPOT-A-SHOP w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez SPOT-A-SHOP, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu SPOT-A-SHOP, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w serwisie SPOT-A-SHOP.

5.6. Podczas korzystania z serwisu SPOT-A-SHOP, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności w związku z rejestracją do newslettera (e-mail, imię i nazwisko). „Naciskając “Zapisz się”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez eHaven Oy powyższych danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na przesyłanie na podany adres email informacji handlowych eHaven Oy”.

5.7. Okazjonalnie w serwisie SPOT-A-SHOP organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników używane są do promowania kolejnych produktów i usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach 

5.8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa 

5.9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w serwisie SPOT-A-SHOP swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do serwisu SPOT-A-SHOP o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez SPOT-A-SHOP. SPOT-A-SHOP może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w serwisie SPOT-A-SHOP naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika 

5.10. W przypadku udostępnienia w serwisie SPOT-A-SHOP usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych serwisu SPOT-A-SHOP i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze) 

5.11. Serwis SPOT-A-SHOP wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) 

7. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU 

7.1. Serwis SPOT-A-SHOP dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie SPOT-A-SHOP. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku SPOT-A-SHOP stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych 

7.2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis SPOT-A-SHOP dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne 

7.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z porównywaniem ofert sklepowych 

7.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowanie SPOT-A-SHOP inny niż wskazany w powyższym pkt. 8.4. 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

8.1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych w ramach Serwisu usług.

8.2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej contact@spot-a-shop.com .

8.3. Administrator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, w miarę możliwości w terminie do 14 dni.

9. INFORMACJA O COOKIES

9.1. SPOT-A-SHOP nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.

9.2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9.3. Pliki cookies używane są w celu: 

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika,

optymalizacji korzystania ze stron internetowych,

tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika,

utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie podawać loginu i hasła.

9.4. Najczęściej oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9.5. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, szczególnie te dostępne po zalogowaniu w serwisie.

9.6. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis SPOT-A-SHOP poinformuje o tym Użytkowników na stronach SPOT-A-SHOP.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w chwili ogłoszenia przez serwis SPOT-A-SHOP na stronie SPOT-A-SHOP.pl.

10.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

10.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2017.